• Nowatorski system mailingowo-SMSowy
  Nowatorski system głosowania uchwał drogą elektroniczną.
  Nowatorski w swej szczegółowości wykaz kosztów w sprawozdaniach finansowych – faktura po fakturze. Nasi Mieszkańcy wiedzą o każdej złotówce wydanej z konta Wspólnoty.
 • Demo

  Niniejszym mamy zaszczyt przedstawić Państwu naszą ofertę na obsługę Państwa nieruchomości. Naszym nadrzędnym celem jest spełnienie Państwa oczekiwań, dlatego poza należytą starannością w zarządzaniu nieruchomością i dążeniem do minimalizacji kosztów jej funkcjonowania, oferujemy pełną przejrzystość naszych działań za pośrednictwem portalu MOJE MIESZKANIE

Przeprowadzenie odbioru nieruchomości od poprzedniego zarządcy/administratora

 • weryfikacja stanu przekazanych dokumentów prawnych, finansowych i technicznych
 • weryfikacja stanu przekazanych dokumentów dotyczących gwarancji na zainstalowane w budynkach i na terenie nieruchomości urządzenia
 • prowadzenie negocjacji zmierzających do uzyskania wszelkich brakujących lub uzupełnienia niekompletnych dokumentów
 • informowanie Zarządu Wspólnoty o wszelkich zaobserwowanych brakach i nieprawidłowościach, w szczególności wskazanie braków w dokumentacji powykonawczej budowy, w wyposażeniu (i dokumentacji tego wyposażenia) budynków Wspólnoty

Obsługa administracyjno-prawna

 • przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków oraz udzielanie niezbędnych informacji właścicielom nieruchomości osobiście, telefonicznie oraz drogą elektroniczną
 • przedstawianie ofert do wyboru i akceptacji przez Zarząd Wspólnoty
 • kontrola nad firmami zapewniającymi należyty porządek i czystość pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali w sposób wynikający z zawartych umów
 • i obowiązujących przepisów
 • kontrola nad firmami zapewniającymi utrzymanie należytego porządku
 • i czystości terenu działki oraz chodników wzdłuż osiedla w sposób wynikający z zawartych umów i obowiązujących przepisów
 • ocena stanu bezpieczeństwa na nieruchomości, pozyskiwanie
 • w uzgodnieniu z Zarządem profesjonalnych opinii w tym obszarze, współpraca z Policją, Strażą Miejską oraz prywatnymi podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi w zakresie ochrony osób i mienia
 • prowadzenie korespondencji z urzędami, organami administracji, usługobiorcami oraz właścicielami w imieniu i w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty
 • pozyskiwanie dodatkowych środków pozaczynszowych z nieruchomości w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty, przygotowywanie umów z tym związanych i kontrola ich wykonywania
 • przygotowanie optymalnej polisy ubezpieczeniowej dla nieruchomości
 • doradztwo prawne w zakresie działania ustawy o własności lokali,
 • w sprawach pojawiających się w okresie pełnienia obowiązków administratora, w tym opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał właścicieli lokali oraz projektów umów dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej
 • opracowanie niezbędnych regulaminów porządkowych i organizacyjnych
 • prowadzenie tablic ogłoszeniowych na nieruchomości
 • merytoryczna kontrola faktur dotyczących Wspólnoty

Obsługa księgowa i ekonomiczna nieruchomości

 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
 • odczyt liczników i rozliczanie kosztów zużycia mediów w indywidualnych
 • i wspólnych lokalach
 • wystawianie dokumentów księgowych, a także informacji dla właścicieli lokali o wysokości zaliczek
 • windykacja przedsądowa należności, pożytków oraz innych przychodów
 • z nieruchomości wspólnej
 • przygotowywanie deklaracji, rozliczeń, zestawień związanych
 • z opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych
 • przygotowywanie w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty projektów
 • i rozliczeń rocznych planów gospodarczych
 • organizowanie i obsługa zebrań właścicieli, w tym zawiadamianie
 • o zebraniu oraz przeprowadzanie głosowania uchwał w drodze indywidualnego zbierania głosów i powiadamianie właścicieli o wynikach głosowania
 • wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali oraz danych teleadresowych właścicieli
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentów i dokumentacji dotyczącej nieruchomości
 • prowadzenie działań zmierzających do minimalizacji kosztów
 • i maksymalizacji przychodów wspólnoty przy zachowaniu standardów i etyki zawodowej
 • obsługa konta bankowego Wspólnoty w zakresie uzgodnionym
 • z Zarządem

Obsługa techniczna

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • przygotowywanie ujętych w planie gospodarczym remontów
 • i modernizacji (zbieranie ofert, udział w prowadzeniu przez Zarząd Wspólnoty negocjacji, przygotowywanie projektów umów, koordynacja podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania prac)
 • koordynacja i kontrola terminowości wykonania remontów i modernizacji ujętych w planie gospodarczym
 • zlecanie usuwania awarii, wykonywania bieżących napraw, przeglądów
 • i konserwacji substancji budowlanej, instalacji i pozostałej infrastruktury technicznej nieruchomości, a także koordynacja i kontrola terminowości wykonania ww. prac
 • zlecanie określonych przepisami okresowych kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości oraz instalacji i urządzeń technicznych stanowiących jej wyposażenie, zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane, a także kontrolowanie terminowości wykonania ww. prac
 • zlecanie opinii, ekspertyz i innych opracowań
 • egzekwowanie usunięcia wad i usterek budowlanych budynku oraz instalacji i urządzeń zamontowanych w budynku (w tym w szczególności pisanie pism i ponagleń, odbywanie spotkań)
 • umożliwienie całodobowego kontaktu telefonicznego w celu zgłaszania
 • i usuwania awarii i ich skutków
 • zgłaszanie szkód w częściach wspólnych do Ubezpieczyciela
 • i monitorowanie przebiegu ich likwidacji

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z Działem Marketingu:


783 298 248